Nejčastější otázky

Nejčastější otázky

Jaký je rozdíl mezi terénními sociálními službami a domácí zdravotní péčí?

  • Domácí zdravotní péče spadá pod rezort zdravotnictví. Pracují zde všeobecné sestry a fyzioterapeuti, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání a provádějí odborné výkony, jako jsou například převazy ran, odběry krve, aplikace injekcí apod. Péče probíhá na indikaci lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Terénní sociální služby (nejčastěji pečovatelská služba, osobní asistence či terénní forma odlehčovacích služeb) jsou upraveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zde pracují pracovníci v sociálních službách (pečovatelky, osobní asistenti), kteří mají oproti zdravotním sestrám jiná kritéria na vzdělání. Mohou mít pouze základní vzdělání, musí však projít rekvalifikačním kurzem. Zajišťují nákupy, stravování, úklid, procházky, návštěvy u lékaře, pomoc při osobní hygieně apod. Na financování těchto služeb se klient podílí přímou úhradou. Stát potřebným lidem poskytuje tzv. příspěvek na péči, který lze na platbu sociálních služeb využít.

Jaký je rozdíl mezi domem s pečovatelskou službou a domovem pro seniory?

  • Dům s pečovatelskou službou (DPS) je domem s byty zvláštního určení dle občanského zákoníku a bydlení v těchto bytech se řídí nájemními vztahy. Byty jsou určeny pro osoby, které mají z důvodu věku či zdravotního postižení omezenou soběstačnost, ale nepotřebují 24hodinovou péči. Nejedná se o sociální službu. Domy s pečovatelskou službou jsou většinou zřizovány městy nebo obcemi. Konkrétně v Mnichově Hradišti se dům s pečovatelskou službou nachází v Družstevní ulici (tzv. „kulaťák“). V prostorách domu zároveň sídlí místní pobočka Diecézní charity Litoměřice, která může obyvatelům poskytovat individuálně nasmlouvané sociální služby. Stejně tak ale mohou obyvatelé DPS využít sociální služby od kterékoliv jiného poskytovatele. 
  • Domov pro seniory je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Může být zřizován městem, krajem i soukromým subjektem. Konkrétně v Mnichově Hradišti se domov pro seniory (Domov Modrý kámen) nachází v Nerudově ulici a je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jedná se o pobytové zařízení, kde se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelům je na základě smlouvy poskytováno ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, kontakt se společenským prostředím, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti a další služby. Služby jsou uživatelům poskytovány nepřetržitě.

Co to je spádová obec?

Pojem „spádová obec“ v současné legislativě neexistuje. Pokud lidé mluví o spádových obcích, většinou jimi myslí buď obce spadající do rozšířené působnosti, nebo místní části. To je třeba vždy upřesnit, zejména v odborné komunikaci. Rovněž někteří nestátní poskytovatelé sociálních služeb si své „spádové obce“ (tedy obce své působnosti) definují sami, bez ohledu na hranice samosprávy. Jinými slovy: „spádová obec“ je obecný pojem, vždy musí být definováno, k čemu se ona „spádovost“ vztahuje.

Proč se z veřejných peněz financuje výměna injekčních stříkaček „feťákům“?

Organizace poskytující služby uživatelům drog (v našem regionu Semiramis, z. ú.) mají širší poslání než výměnu injekčních stříkaček. Zabývají se poradenstvím, motivací ke změně životního stylu. Výměna injekčních stříkaček patří až do tzv. terciární prevence. Tj. pokud už člověk užívá drogy, je to bohužel nejefektivnější ochrana jeho zdraví, která je stále levnější než léčení následků – zejména hepatitidy B a C. Je to zároveň i ochrana veřejného zdraví, s uživatelem drog se totiž může setkat kdokoliv z nás. V neposlední řadě výměna stříkaček motivuje uživatele odevzdávat ty použité, které se pak nepovalují venku.

Vytvořte si webové stránky zdarma!