Typologie sociálních služeb

Typologie sociálních služeb

Typologie sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí potřebných informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředním, psychoterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem služeb bývá mimo jiné:

- podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu,

- rozvíjet schopnost uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni vést samostatný život,

- snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů

Systém sociální služeb je upraven Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Rozlišujeme sociální služby:

 • pobytové - služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde člověk žije (příkladem mohou být domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy).

 • ambulantní - služby, za kterými člověk dochází nebo je doprovázen či dopravován (příkladem jsou poradny a denní centra).

 • terénní - služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, tam kde člověk žije tj. v domácnosti, v místě kde se vzdělává či pracuje (příkladnem je pečovatelská služba či osobní asistence).

Sociální služby jsou dále členěny do tří oblastí:

Sociální poradenství

Služby sociální péče

 • osobní asistence

 • pečovatelská služba

 • tísňová péče

 • průvodcovské a předčitatelské služby

 • podpora samostatného bydlení

 • odlehčovací služby

 • centra denních služeb

 • denní stacionáře

 • týdenní stacionáře

 • domovy pro osoby se zdravotním postižením

 • domovy pro seniory

 • domovy se zvláštním režimem

 • chráněné bydlení

 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence

 • raná péče

 • telefonická krizová pomoc

 • tlumočnické služby

 • azylové domy

 • domy na půl cesty

 • kontaktní centra

 • krizová pomoc

 • nízkoprahová denní centra

 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 • noclehárny

 • služby následné péče

 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 • sociálně terapeutické dílny

 • terapeutické komunity

 • terénní programy

 • sociální rehabilitace

Registr poskytovatelů sociálních služeb https://iregistr.mpsv.cz/
Webové stránky MPSV https://www.mpsv.cz/cs/9

Vytvořte si webové stránky zdarma!