Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Dětský diagnostický ústav, Základní škola a Dětský domov, Liberec

Středisko výchovné péče Čáp v Liberci je součástí dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy, mateřské školy a školní jídelny. Jedná se o školské zařízení, které poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 6 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání, a to ambulantní či internátní formou. Středisko přijímá klienty s rizikem poruch chování nebo přímo s poruchami, pokud nemají nařízenou ústavní ani ochrannou výchovu. Středisko řeší především problémové chování ve škole, rodinné či psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek či gamblerství, popřípadě projevy asociality. Pracuje nejen s dítětem, ale s celou rodinou či s jiným výchovným subjektem.

SVP v Liberci má dvě oddělení: ambulantní a internátní (pobytové).

Ambulantní oddělení SVP funguje každý všední den i o prázdninách a poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku 6 až 18 let nebo dětem, které se soustavným studiem připravují na své budoucí zaměstnaní. Do ambulantní části docházejí klienti průměrně jednou za čtrnáct dní či jednou za měsíc. Cílem ambulantní péče je prevence a eliminace prvotních problémů klienta, a to ve spolupráci s jeho přirozeným sociálním prostředím - s rodinou a školou. Ambulantní péče nabízí tyto služby:

preventivní programy - pro základní, speciální a střední školy, pro odborná učiliště; týkají se dvou oblastí: atmosféra ve třídě (klima třídy) a vrstevníci (vrstevnický program):

program klima třídy - cílem je zmapovat atmosféru ve třídě a podporovat zdravé vztahy v kolektivu;

vrstevnický program - cílem je diagnostika a řešení problematických vztahů v třídním kolektivu;

individuální práce - SVP poskytuje poradenství, podporu, pomoc v krizi, systematickou individuální terapii a systematickou práci s rodinou.

Internátní oddělení nabízí dobrovolné diagnostické pobyty, zpravidla v délce 2-3 měsíců, pro klienty, kterým se nepodařila změna v rámci ambulantní péče, ale jejich chování ještě nedosáhlo takového stupně, aby byl podán návrh na ústavní výchovu. Předpokladem je, že se během dvouměsíčního dobrovolného pobytu dá chování klienta ovlivnit alespoň ve smyslu nastartování změn v obranných mechanismech. Pobyt má režimové a diagnosticko-terapeutické prvky, tzn. že se klienti během pobytu učí ve speciální třídě ve středisku, účastní se volnočasových aktivit, absolvují terapeutické aktivity. Během pobytu rovněž probíhá spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci a udržují se kontakty s domovskou školou. Pobyt je zpoplatněn.

Ambulantní oddělení:

Poskytuje tři druhy péče: prevenci, kdy zamezuje vzniku nežádoucího vývoje, pomoc v krizových situacích (kontakt osobní nebo telefonický) a sociální terapii, která má za úkol přispět k pozitivním změnám dítěte. Preventivní péče zajišťovaná v SVP je primární (vytváření optimálního prostředí pro rozvoj dítěte), sekundární (včasné zachycení poruch chování a odstraňování jejich příčin) a terciální (pomoc při resocializaci a opatření pro zamezení recidivy).

Internátní oddělení:

Chlapci a dívky tvoří společně tzv. koedukované skupiny, které jsou co nejbližší skutečným společenským skupinám mimo SVP. V SVP se využívá režimová a pracovní terapie, které mají u klientů upevnit společenské, pracovní, hygienické a další návyky.

Naše služby jsou určeny pro:

děti a mládež ve věku 6 až 18 let nebo děti, které se soustavným studiem připravují na své budoucí zaměstnaní.

Kde nás najdete:

Mgr. Zdeňka Švermová - vedoucí střediska

Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5

tel.: 728 145 169, 482 750 807

e-mail: podatelna@ddu-liberec.cz

webové stránky: www.svp-lbc.cz

Provozní doba:

pondělí až čtvrtek: od 7:00 do 18:00 hodin

pátek: od 7:00 do 16:00 hodin

Letní prázdniny, vánoční prázdniny: pondělí až pátek od 7:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 16:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!