Probační a mediační služba České republiky, středisko Mladá Boleslav

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Poskytuje služby mediace, probace a pomoc a poradenství obětem trestných činů. Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí - sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Mediace neboli mimosoudní řešení konfliktů má široké uplatnění v trestní justici a je jedním z nástrojů řešení trestného činu a jeho následků mezi pachatelem a poškozeným. Mediace poskytovaná probační a mediační službou je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Poškozenému mediace nabízí možnost pochopit situaci a okolnosti a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje omluvit se poškozenému a vysvětlit mu své jednání a odčinit důsledky spáchaného trestného činu.

Probace neboli dohled se ukládá obviněnému nebo odsouzenému, pokud státní zástupce nebo soudce považuje za účelné sledovat po určitou dobu chování klienta a uloží mu obvykle i přiměřené omezení nebo povinnost (např. zdržet se her na hracích automatech, podrobit se léčbě závislosti na omamných a psychotropních látkách, které není ochranným léčením). Probační úředník motivuje klienta k řešení problémů souvisejících s trestnou činností (včetně náhrady škody a urovnání konfliktů s poškozeným), pomáhá klientovi vytvářet podmínky pro reintegraci do společnosti. Dohled probíhá zejména formou osobních konzultací pracovníka PMS s klientem.

Probační a mediační služba také zajišťuje výkon dohledu a během zkušební doby kontroluje vedení řádného života klienta, plnění uložených přiměřených povinností a omezení, ale poskytuje mu také nezbytnou pomoc při řešení otázek, na které klient sám nestačí.
Pomoc a poradenství obětem trestných činů se zaměřuje na podporu a pomoc všem obětem trestných činů, poskytuje poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu, poradenství v rámci orientace v přípravném řízení, základní právní informace a zprostředkování dalších služeb.

VEŠKERÉ SLUŽBY PMS ČR JSOU ZDARMA.

Naše služby jsou určeny:

- poškozeným a pachatelům trestné činnosti v době před rozhodnutím soudu/státního zastupitelství - zprostředkování řešení konfliktu, řešení náhrady škody majetkové a nemajetkové újmy, mediace, předjednávání alternativních trestů apod.;

- pachatelům trestné činnosti a činnosti jinak trestné po rozhodnutí soudu/státního zastupitelství (nezletilí, mladiství, jejich rodinní příslušníci, dospělí) - realizace alternativních trestů (obecně prospěšné práce, dohledy, domácí vězení, trest zákazu vstupu apod.).

Nabízíme:

- pomoc v rámci probíhajícího trestního řízení – poškozeným i obviněným (zprostředkování řešení konfliktu – řešení náhrady škody, mediace apod.)

- oblast prevence je zaměřena zejména na děti a mládež a na osoby, které jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Jana Hradiská Horáková

S. K. Neumanna 544, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 724 881 439

e-mail: jhradiskahorakova@pms.justice.cz

webové stránky: www.pmscr.cz

Provozní doba:

pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin

pátek od 8:00 do 13:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!