Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie

Linka důvěry SOS poskytuje služby odborného sociálního poradenství a telefonickou krizovou pomoc.

Posláním těchto služeb je pomoc ve formě telefonického kontaktu, osobní návštěvy, krizové intervence, poradenství a psychoterapie. Linka důvěry SOS poskytuje pomoc při zvládání každodenních problémů. Jedná se zejména o dušení rovnováhu, duševní hygienu, správnou životosprávu, ale i o zátěžové situace např. úmrtí v rodině, nemoc v rodině, rozvod, prevence sebevražd, ztráta zaměstnání, drogové a jiné závislosti atd. Dále pomáháme v krizových a stresových situacích, při problémech v mezilidských vztazích - komunikační problémy mezi partnery, rodiči a dětmi, v pracovním kolektivu atd. Pomáháme řešit problémy partnerské, manželské, pracovní, výchovné, pocity osamělosti. Dále nabízíme pomoc při sebepoznávání, zlepšování komunikace nebo při učení asertivního jednání a schopnosti relaxace.

Naše služby jsou určeny pro:

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, dále pro imigranty a azylanty, pro oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti, dále pro osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pro pachatele trestné činnosti, pro rodiny v krizi s dítětem/dětmi, pro ohrožené seniory, etnické menšiny. Všechny tyto skupiny ve věku od 11 do 80 let.

Kdy a kam za námi přijít:

Renata Nekolová - odpovědný vedoucí

Čechova 778, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 326 741 481

e-mail: linka.duvery-mb@centrum.cz

webové stránky: www.linka-duvery-mb.cz

Provozní doba: pondělí až pátek od 9:00 do 18:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!