Laxus, z. ú.

Laxus o. s. je profesionální organizace zřizující odborné programy, které vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké, především na území středních a východních Čech, s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. V regionu Mnichova Hradiště je možné využít následující služby:

Ambulantní centrum Mladá Boleslav - detašované pracoviště Ambulantního centra Hradec Králové. Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Mladé Boleslavi. Ambulantní léčba - ambulantní léčba je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do ambulantní léčby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochrannou léčbou. Doléčování je určeno klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu, systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují alespoň 3 měsíce. Poradenství poskytujeme v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí a sociální poradenství s tímto související. Zprostředkování léčby - cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu a vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby. Skupinová práce - služba probíhá formou skupinové psychoterapie a je určena především rodičům uživatelů omamně psychotropních látek a dlouhodobě abstinujícím klientům. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb. Pomoc při uplatnění práv a zájmů klienta - jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.

Centrum drogových služeb ve vězení.Posláním tohoto centra je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Dále pak klientům po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.Poskytování informací: jde o předávání informací z oblasti zdravotní, sociální, právní a dále z oblasti vzdělávání. Zahrnuje i informace o rizicích spojených s užíváním drog a předávání informačních materiálů a letáků. Poradenství: je určeno klientům ve výkonu trestu nebo po propuštění a jejich blízkým, a to v oblasti práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání obtížné životní situace po odsouzení. Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou je určeno pro klienty ve výkonu trestu nebo po propuštění, jedná se o pomoc a podporu při navázání či udržení kontaktu s dalšími službami a institucemi (např. zprostředkování léčby) nebo s rodinnými příslušníky. Doprovod klienta je určen pro klienty po propuštění z výkonu trestu, jedná se o podporu a doprovod při propuštění, při kontaktu s institucemi, případně o doprovod do léčebných zařízení. Pomoc v krizi: služba je určena pro klienty a jejich blízké, kteří se ocitli v krizové situaci. Cílem je aktuální stabilizace jejich stavu a pomoc při nalezení východiska z této situace. Besedy: jedná se o skupinovou aktivitu určenou pro klienty ve výkonu trestu, kdy jsou interaktivní formou zprostředkovávány informace z různých oblastí - právo, zdraví, sociální zabezpečení, rizika plynoucí z užívání drog a kde hledat pomoc při obtížích spojených s jejich užíváním. Terapeutická skupinová práce s odsouzenými ve VTOS.

Naše služby jsou určeny pro:

Uživatele drog a osoby jim blízké, uživatele nelegálních drog a alkoholu, gamblery a jejich blízké.

Kdy a kam za námi přijít:

Ambulantní centrum Mladá Boleslav

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: 730 516 447

e-mail: ambulance.boleslav@laxus.cz

webové stránky: www.laxus.cz

Centrum drogových služeb ve vězení:

Služba je realizována terénní formou (práce s odsouzenými ve věznicích Jiřice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, Odolov, Pardubice, Světlá nad Sázavou, Liberec) a ambulantní formou (práce s klienty po propuštění z věznice a s osobami blízkými: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav)

Provozní doba:

Ambulantní centrum: úterý, čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin, kapacita: 4 intervence/den

Centrum drogových služeb ve vězení: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin, nutné telefonické objednání (platí pro ambulantní formu)

Vytvořte si webové stránky zdarma!