3. ZŠ Mnichovo Hradiště a Speciálně pedagogické centrum

Hlavní činnost školy je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě.

Škola působí speciálními pedagogickými metodami na celkový rozvoj žáka aktivizováním jeho schopností, ale často musí odstraňovat i závažné nedostatky způsobené negativními vlivy na jeho dosavadní vývoj. Do školy přicházejí žáci z odlišných prostředí - přímo z rodiny, ze speciální mateřské školy, z běžné mateřské školy, ze základní školy, a proto je nejdůležitější, aby učitel důkladně poznal svého žáka, jeho schopnosti, psychické možnosti i individuální zvláštnosti.

Součástí školy je základní škola praktická a speciální a speciálně pedagogické centrum (dále SPC). SPC se zabývá především vadami řeči, mentálním postižením, dětmi s autismem a Downovým syndromem, poruchami učení, provádí komplexní psychologická a speciální pedagogická vyšetření.

PhDr. Josef Štěpán je koordinátorem logopedické péče pro celý Středočeský kraj.

Činností SPC je zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků, zpracování odborných podkladů pro integraci těchto žáků do škol a školských zařízení. SPC také zajišťuje speciální pedagogickou péči a vzdělávací činnosti, diagnostiku, poradenské služby, vytváří plán péče o žáka, zpracovává IVP a návrh k zařazení do speciálního vzdělávání. Pracuje přímo s žákem. SPC dále poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole, zapůjčuje odbornou literaturu a pomůcky, spolupracuje s poradenskými pracovišti, pedagogicko-psychologickými poradnami a středisky výchovné péče, pečuje o žáky s vadami řeči - provádí logopedickou diagnostiku a nápravu vad řeči, pracuje s dětmi s Downovým syndromem a s dětmi s autismem.

Naše služby jsou určeny pro:

děti s vadami řeči, s mentálním postižením, s výukovými potížemi ve škole, s poruchami učení

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Jana Mendlíková - ředitelka školy a SPC

Švermova 380, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 771 131

e-mail: zvs.mh@seznam.cz

webové stránky: www.3zsmh.cz

Provozní doba SPC: dle dohody mezi vyučujícím a klientem