3. ZŠ Mnichovo Hradiště a Speciálně pedagogické centrum

Hlavní činnost školy je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě.

Škola působí speciálními pedagogickými metodami na celkový rozvoj žáka aktivizováním jeho schopností, ale často musí odstraňovat i závažné nedostatky způsobené negativními vlivy na jeho dosavadní vývoj. Do školy přicházejí žáci z odlišných prostředí - přímo z rodiny, ze speciální mateřské školy, z běžné mateřské školy, ze základní školy, a proto je nejdůležitější, aby učitel důkladně poznal svého žáka, jeho schopnosti, psychické možnosti i individuální zvláštnosti.

Součástí školy je základní škola praktická a speciální a speciálně pedagogické centrum (dále SPC). SPC se zabývá především vadami řeči, mentálním postižením, dětmi s autismem a Downovým syndromem, poruchami učení, provádí komplexní psychologická a speciální pedagogická vyšetření.

Činností SPC je zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků, zpracování odborných podkladů pro integraci těchto žáků do škol a školských zařízení. SPC také zajišťuje speciální pedagogickou péči a vzdělávací činnosti, diagnostiku, poradenské služby, vytváří plán péče o žáka, zpracovává IVP a návrh k zařazení do speciálního vzdělávání. Pracuje přímo s žákem. SPC dále poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole, zapůjčuje odbornou literaturu a pomůcky, spolupracuje s poradenskými pracovišti, pedagogicko-psychologickými poradnami a středisky výchovné péče, pečuje o žáky s vadami řeči - provádí logopedickou diagnostiku a nápravu vad řeči, pracuje s dětmi s Downovým syndromem a s dětmi s autismem.

Naše služby jsou určeny pro:

děti s vadami řeči, s mentálním postižením, s výukovými potížemi ve škole, s poruchami učení

Kdy a kam za námi přijít:

Mgr. Soňa Razáková - ředitelka školy a SPC

Švermova 380, 295 01 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 771 131

e-mail: zvs.mh@seznam.cz

webové stránky: www.3zsmh.cz

Provozní doba SPC: dle dohody mezi vyučujícím a klientem

Vytvořte si webové stránky zdarma!