Raná péče EDA, o. p. s.

Středisko pro ranou péči EDA, o. p. s., v Praze poskytuje terénní i ambulantní služby, půjčuje specializované pomůcky, hračky a literaturu. Raná péče EDA, o. p. s., poskytuje péči:

E edukativní, efektivní, erudovanou, etickou, ekonomickou
D dostupnou, důležitou, diferencovanou, dlouhodobou, do domu, důvěryhodnou
A aktivizační, aktuální, akutní, adresnou

Terénní služby tvoří převážnou část poskytovaných služeb. Jedná se o pravidelné konzultace v domácím prostředí a doprovázení klientů do odborných zařízení, k lékařům, na úřady atd. Spolupráce s rodinou tak probíhá v jejím přirozeném prostředí. Obsah setkání se odvíjí podle aktuálních potřeb rodiny. Zahrnuje přímou práci s dítětem, dále poradenství v oblasti výchovy, stimulace zraku, používání vhodných pomůcek, předávání kontaktů a sociální poradenství. Umožňuje rodičům při výchově dětí využívat předměty a prostory denní potřeby. Do péče o dítě je zapojena celá rodina. Podporují se tak svépomocné snahy rodičů a pocit sounáležitosti všech členů rodiny.

Ambulantní služby jsou poskytovány přímo ve středisku. Mezi tyto služby patří komplexní posouzení - vstupní setkání rodičů s týmem odborníků. Tým odborníků posuzuje vývojovou úroveň dítěte a aktuální potřeby rodiny. Toto setkání slouží jako podklad pro vytvoření individuálního plánu péče o rodinu. Tým odborníků je složen z poradkyně rané péče, fyzioterapeutky, psychoterapeutky a zrakového terapeuta. Dále do ambulantních služeb patří funkční vyšetření zraku, stimulace zraku, konzultace pohybového vývoje, psychoterapeutické služby: konzultace s psychoterapeutem a videotrénink interakcí dle potřeb a zájmu klientů, telefonické konzultace a sociální poradenství.

Půjčovna specializovaných pomůcek, hraček a literatury půjčuje např. zvukové hračky pro rozvoj sluchu, povrchově upravené hračky pro rozvoj hmatu (hmatové pexeso, hmatové desky, hmatové knížky, sound box) a speciálně zrakově stimulační hračky a počítačové programy na míru pro děti se zbytky zraku (světelný box, DVD Fernoména atp.). Pro děti s kombinovaným postižením se jedná o pomůcky podporující nejen rozvoj zbývajících smyslů, ale i komunikaci (pomůcka Komunikátor pro děti nemluvící) a rozvoj hrubé a jemné motoriky. V naší knihovně jsou rodičům k dispozici tematické knihy, příručky a články týkající se rodičovství, výchovy dítěte, speciální pedagogiky i lékařství.

Naše služby jsou určeny pro:

Rodiny dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové, děti s kombinovaným postižením a děti s poruchou autistického spektra od narození do nejvýše 7 let věku.

Kdy a kam za námi přijít:

Raná péče EDA, o. p. s.

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2

tel.: 224 826 860, 724 400 820

e-mail: praha@ranapece.eu

webové stránky: www.ranapece.eu/praha