Všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),

 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,

 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,

 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),

 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,

 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,

 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,

 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,

 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • úmrtní list zesnulého,

 • oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,

 • rodné listy dětí – za předpokladu, že vdova nejpozději do 12 měsíců od úmrtí manžela dosáhne vlastního důchodového věku (ovlivněného výchovou dítěte/dětí) a přitom nedosáhne alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození.

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

Invalidní důchod

Nová právní úprava již nerozlišuje invaliditu plnou a invaliditu částečnou. Invalidita je nově vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zákon o důchodovém pojištění rozlišuje 3 stupně invalidity.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

 • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně

 • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně

 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.

Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí:

 • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 %

 • u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 %

 • u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,5 %Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:

a. invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b. invalidním následkem pracovního úrazu.Starobní důchod

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Nárok na předčasný starobní důchod má člověk, pokud získal potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se předčasný starobní důchod přiznává, chybí nejvýše:

 • 3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo

 • 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let

Přesné datum důchodového věku je možné zjistit pomocí kalkulačky důchodového věku.

Žádost o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu žadatele.

Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v roce 2013 činí 2 330 Kč. Procentní výměra důchodu se stanovuje individuálně a její výši ovlivňuje zejména celková získaná doba pojištění a osobní vyměřovací základ. Zjednodušeně lze říci, že osobní vyměřovací základ je měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období upravený koeficienty nárůstu mezd. Rozhodným obdobím je pro důchody přiznané v roce 2013 období let 1986 – 2012. Procentní výměra starobního důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění do data nároku na důchod. Pro stanovení výpočtového základu se u důchodů přiznaných od 1. 1. 2013 použijí upravené redukční hranice:

 • I. redukční hranice - 11 389 Kč

 • II. redukční hranice - 30 026 Kč

 • III. redukční hranice - 103 536 Kč

Příklad výpočtu starobního důchodu v roce 2013

Muž narozený v roce 1950 dosáhl důchodového věku v roce 2013 a požádal o řádný starobní důchod. Do nároku na důchod získal 46 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) muže za rozhodné období 1986 – 2012 činí 32 890 Kč. Výpočtový základ z OVZ 32 890 Kč se stanoví tak, že částka 11 389 Kč náleží v plné výši, k této částce se přičte 27 % rozdílu mezi částkou 11 389 Kč a částkou 30 026 Kč, tj. 27 % z částky 18 637 Kč, což je po zaokrouhlení 5 032 Kč, a 19 % rozdílu částky 32 890 Kč a 30 026 Kč tj. 19 % z 2 864 Kč, což je po zaokrouhlení 545 Kč. Výpočtový základ činí 11 389 + 5 032 + 545, tj. celkem 16 966 Kč. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn., že za 46 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 69 % výpočtového základu tj. po zaokrouhlení 11 707 Kč. Procentní výměra starobního důchodu bude 11 707 Kč, základní výměra 2 330 Kč. Celkem bude starobní důchod činit 14 037 Kč.

Vdovský a vdovecký důchod

Vdova nebo vdovec má  nárok na vdovský nebo vdovecký  důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý(á):

 • pobíral/a starobní důchod nebo

 • pobíral/a invalidní důchod nebo

 • ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo

 • ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo

 • zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky jsou:

 • péče o nezaopatřené dítě,

 • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)

 • invalidita třetího stupně,

 • dosažení  alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li  důchodový věk nižší.

Výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry:

 • starobního důchodu,

 • invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti.

 

Sirotčí důchod

a) stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu ke dni úmrtí

Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry:

 • starobního důchodu nebo

 • invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

 Při stanovení starobního důchodu, na který měl zemřelý rodič nárok v době smrti, se nepřihlíží k jeho účasti na důchodovém spoření; pokud  zemřelému již byl starobní důchod se zřetelem k důchodovému spoření přiznán, stanoví se pro účely stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého v částce, která by náležela, pokud by nebylo přihlédnuto k jeho účasti na důchodovém spoření.

b) stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu při obnově sirotčího důchodu

Stejně jako při obnově vdovského a vdoveckého důchodu, i při obnově sirotčího důchodu platí, že výše procentní výměry nesmí být nižší než procentní výměra, která náležela ke dni zániku nároku na sirotčí důchod. 

 

Výše základní výměry sirotčího důchodu  v roce 2013 činí 2 330 Kč měsíčně.