1. Před porodem

K nástupu na mateřskou dovolenou dochází 6 až 8 týdnů před porodem.
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vystavuje gynekolog, žena ji odevzdá zaměstnavateli (OSVČ na ČSSZ) – PPM trvá 28 týdnů (u více četných porodů 37 týdnů) a je vyplácena státem.

2. Přechod z peněžité pomoci v mateřství na rodičovský příspěvek

Před koncem peněžité pomoci v mateřství matka podá na úřadu práce žádost o rodičovský příspěvek, u zaměstnavatele doloží rodný list dítěte a požádá o rodičovskou dovolenou (max. do 3 let věku dítěte), příp. dočerpá zbývající řádnou dovolenou bezprostředně po skončení PPM, aby se nepokrátila. Pokud si matka u zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou nepožádá, měla by bezprostředně po skončení PPM nastoupit do práce. Pokud tak neučiní, může to být klasifikováno jako neomluvená absence v práci a důvod rozvázání pracovního poměru.

Další informace na: www.mpsv.cz

Otázky a odpovědi

Jak si mohou rodiče na mateřské dovolené a rodičovské dovolené přivydělat?

Nejdříve 6 týdnů ode dne porodu je přípustné opět pracovat, avšak v takovém případě musí být až do věku 2 let dítěte v péči rodinného příslušníka (návštěva jeslí, mateřské školy či jiného zařízení je omezena na 46 hodin v kalendářním měsíci), aby nebyl odebrán mateřský resp. rodičovský příspěvek. U dítěte, které dovršilo 2 let věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou a bezplatně.

Jaký je nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky, nejdéle do 4 let věku dítěte.

Jak je to s neplaceným volnem do 4 let věku dítěte?

Po skončení rodičovské dovolené je možné požádat zaměstnavatele o poskytnutí tzv. neplaceného volna do 4 let věku dítěte. Na tento benefit není právní nárok, jedná se o dobrou vůli zaměstnavatele, který o poskytnutí volna rozhodne s ohledem na provozní možnosti.
Je nutno mít na paměti, že zákoník práce chrání zaměstnance pouze po dobu mateřské a následně rodičovské dovolené RD se poskytuje po skončení MD, a to v rozsahu o jaký požádají, ne však déle než do tří let věku dítěte, tzn., že do tří let věku dítěte si můžete požádat zaměstnavatele o volno v jakémkoli rozsahu a zaměstnavatel je povinen vám toto volno poskytnout.

Vzniká po dobu mateřské dovolené nárok na dovolenou?

Ano, mateřská dovolená se započítává stejně jako by žena pracovala. U rodičovské dovolené tomu tak již není. Proto je vždy výhodné čerpat tuto dovolenou bezprostředně po skončení mateřské dovolené, aby se nám její nárok o rodičovskou dovolenou nepokrátil.

Příklady webových portálů, kde hledat informace o rodině, rodičovství, dětech:

www.aperio.cz – společnost pro zdravé rodičovství

www.babyonline.cz – praktický průvodce moderních rodičů

www.doktorka.cz – český server o zdraví

www.kidmap.cz – mapuje život dnešních dětí

www.kojeni.cz – zásady správné výživy a péče o kojence

www.mamaaja.cz – časopis mladé rodiny

www.mpsv.cz – portál sociální správy, přehled pomoci, možností, dávek

www.obcanskeporadny.cz – nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech

www.rodina.cz – největší tuzemský rodinný web

www.rodiny.cz – Národní centrum pro rodinu, web organizace monitorující společenské podmínky vztahující se k rodině

www.tatojaknato.cz – projekt na podporu aktivního otcovství

www.9mesicu.cz – těhotenský web