Dne 1. listopadu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, která bude zrušena k 30. dubnu 2014. Poslední dávky budou na sKarty vyplaceny v březnu 2014. Pokud příjemce dávek požádá úřad práce o změnu způsobu výplaty v průběhu prosince 2013 a ledna 2014, může být tento termín dřívější. Úřad práce ČR má maximální lhůtu dva měsíce, aby po obdržení požadavku od příjemce dávky provedl změnu způsobu výplaty dávek. Nově se budou dávky vyplácet převodem na účet příjemce nebo poštovním poukazem. Přechod na nový způsob výplaty dávek nebude mít vliv na zajištění jejich výplaty v řádných termínech. Všechny sKarty a účty budou automaticky zrušeny k jednomu datu – 30. dubnu 2014. sKartu nemusíte vracet Úřadu práce ČR ani České spořitelně.

Nejčastější otázky a odpovědi k ukončení sKarty

Kdy sKarty skončí?

Dne 1. listopadu 2013 nabývá účinnosti zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, a začíná běžet lhůta 6 měsíců, na jejímž konci, tj. ke 30. dubnu 2014, bude karta sociálních systémů (sKarta) zrušena. Kdy skončí výplata dávek na účty sKarty Poslední dávky budou na sKarty vyplaceny v březnu 2014. Pokud příjemce dávek požádá úřad práce o změnu způsobu výplaty v průběhu prosince 2013 a ledna 2014, může být tento termín dřívější. Úřad práce ČR má maximální lhůtu dva měsíce, aby po obdržení požadavku od příjemce dávky provedl změnu způsobu výplaty dávek.

Jak budou vypláceny dávky po ukončení výplaty na sKartu?

Nově se budou dávky vyplácet převodem na účet příjemce nebo poštovním poukazem. Přechod na nový způsob výplaty dávek nebude mít vliv na zajištění jejich výplaty v řádných termínech. Jak proběhne změna způsobu výplaty dávek? Pokud si držitelé sKarty nechávají přeposílat dávky z účtu sKarty na jiný účet, budou jim dávky na tento účet automaticky vypláceny přímo od dubna 2014. Nemusejí tedy Úřadu práce ČR nic oznamovat. Pokud držitelé sKartu aktivně používají k výběru hotovosti nebo k platbám v obchodech, budou jim dávky od dubna 2014 vypláceny poštovním poukazem. Za předpokladu, že Úřadu práce ČR nahlásili svou poslední aktuální adresu, nemusí nic oznamovat. Pokud chce držitel sKarty zvolit jiný způsob výplaty dávky, musí tento požadavek oznámit Úřadu práce ČR poštou, či osobně do 31. 01. 2014.

Kdy a jak se sKarty a účty zruší?

Všechny sKarty a účty budou automaticky zrušeny k jednomu datu – 30. dubnu 2014. sKartu nemusíte vracet Úřadu práce ČR ani České spořitelně. Držitelům sKaret pouze doporučujeme, aby ji znehodnotili tak, že bude rozstřižený čip i magnetický proužek. Jak bude možné vyčerpat zbývající peníze na účtu sKarty? sKarta bude platná do konce dubna 2014. Do té doby ji mohou příjemci dávek používat tak, jak byli doposud zvyklí, tj. k výběru hotovosti z bankomatu nebo k platbě v obchodech. Poslední měsíc platnosti sKarty, tedy v dubnu 2014, kdy již nebudou na kartu vypláceny dávky, si budou moci příjemci dávek vybrat zbývající peníze v hotovosti zdarma v pobočkách České spořitelny. O tyto prostředky mohou majitelé účtu požádat i po uzavření účtu sKarty, a to až po dobu 4 let.

Jak budou o změně informováni držitelé sKarty?

Dopis
V průběhu listopadu 2013 odešle Úřad práce ČR všem držitelům sKarty dopis, který bude obsahovat informace o termínu ukončení sKaret a o přechodu na nové způsoby výplaty dávek. Ve druhé polovině listopadu 2013 bude také na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a v pobočkách České spořitelny k dispozici informační leták.

Autor: MPSV
Další aktuální informace na www.mpsv.cz

Důchody

Všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),

 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,

 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,

 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),

 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,

 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,

 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,

 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,

 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,

 • úmrtní list zesnulého,

 • oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,

 • rodné listy dětí – za předpokladu, že vdova nejpozději do 12 měsíců od úmrtí manžela dosáhne vlastního důchodového věku (ovlivněného výchovou dítěte/dětí) a přitom nedosáhne alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození.

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.

Invalidní důchod

Nová právní úprava již nerozlišuje invaliditu plnou a invaliditu částečnou. Invalidita je nově vymezena jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zákon o důchodovém pojištění rozlišuje 3 stupně invalidity.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

 • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně

 • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně

 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.

Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí:

 • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 %

 • u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 %

 • u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,5 %Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:

a. invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b. invalidním následkem pracovního úrazu.Starobní důchod

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Nárok na předčasný starobní důchod má člověk, pokud získal potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se předčasný starobní důchod přiznává, chybí nejvýše:

 • 3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo

 • 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let

Přesné datum důchodového věku je možné zjistit pomocí kalkulačky důchodového věku.

Žádost o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu žadatele.

Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v roce 2013 činí 2 330 Kč. Procentní výměra důchodu se stanovuje individuálně a její výši ovlivňuje zejména celková získaná doba pojištění a osobní vyměřovací základ. Zjednodušeně lze říci, že osobní vyměřovací základ je měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období upravený koeficienty nárůstu mezd. Rozhodným obdobím je pro důchody přiznané v roce 2013 období let 1986 – 2012. Procentní výměra starobního důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění do data nároku na důchod. Pro stanovení výpočtového základu se u důchodů přiznaných od 1. 1. 2013 použijí upravené redukční hranice:

 • I. redukční hranice - 11 389 Kč

 • II. redukční hranice - 30 026 Kč

 • III. redukční hranice - 103 536 Kč

Příklad výpočtu starobního důchodu v roce 2013

Muž narozený v roce 1950 dosáhl důchodového věku v roce 2013 a požádal o řádný starobní důchod. Do nároku na důchod získal 46 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ (OVZ) muže za rozhodné období 1986 – 2012 činí 32 890 Kč. Výpočtový základ z OVZ 32 890 Kč se stanoví tak, že částka 11 389 Kč náleží v plné výši, k této částce se přičte 27 % rozdílu mezi částkou 11 389 Kč a částkou 30 026 Kč, tj. 27 % z částky 18 637 Kč, což je po zaokrouhlení 5 032 Kč, a 19 % rozdílu částky 32 890 Kč a 30 026 Kč tj. 19 % z 2 864 Kč, což je po zaokrouhlení 545 Kč. Výpočtový základ činí 11 389 + 5 032 + 545, tj. celkem 16 966 Kč. Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn., že za 46 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 69 % výpočtového základu tj. po zaokrouhlení 11 707 Kč. Procentní výměra starobního důchodu bude 11 707 Kč, základní výměra 2 330 Kč. Celkem bude starobní důchod činit 14 037 Kč.

Vdovský a vdovecký důchod

Vdova nebo vdovec má  nárok na vdovský nebo vdovecký  důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý(á):

 • pobíral/a starobní důchod nebo

 • pobíral/a invalidní důchod nebo

 • ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo

 • ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo

 • zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky jsou:

 • péče o nezaopatřené dítě,

 • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)

 • invalidita třetího stupně,

 • dosažení  alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li  důchodový věk nižší.

Výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry:

 • starobního důchodu,

 • invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok v době smrti.

 

Sirotčí důchod

a) stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu ke dni úmrtí

Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry:

 • starobního důchodu nebo

 • invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

 Při stanovení starobního důchodu, na který měl zemřelý rodič nárok v době smrti, se nepřihlíží k jeho účasti na důchodovém spoření; pokud  zemřelému již byl starobní důchod se zřetelem k důchodovému spoření přiznán, stanoví se pro účely stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu výše procentní výměry starobního důchodu zemřelého v částce, která by náležela, pokud by nebylo přihlédnuto k jeho účasti na důchodovém spoření.

b) stanovení výše procentní výměry sirotčího důchodu při obnově sirotčího důchodu

Stejně jako při obnově vdovského a vdoveckého důchodu, i při obnově sirotčího důchodu platí, že výše procentní výměry nesmí být nižší než procentní výměra, která náležela ke dni zániku nároku na sirotčí důchod. 

 

Výše základní výměry sirotčího důchodu  v roce 2013 činí 2 330 Kč měsíčně.

Dávky pro OZP

Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) má při splnění podmínek:

 1. osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt,

 2. osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,

 3. cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,

 4. občan členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,

 5. rodinný příslušník občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,

 6. cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k dlouhodobému pobytu,

a to, pokud má bydliště na území ČR. Bydliště je vyjádřením spjatosti s ČR.

 

 1. příspěvek na mobilitu

 • 400 Kč měsíčně

 1. příspěvek na zvláštní pomůcky

 • pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8 násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob, výše příspěvku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000

 • pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 000

 • příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům, maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí 200 000

 • maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny

 • součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny

 1. průkaz osoby se zdravotním postižením

Občanům, kteří jsou starší jednoho roku a mají těžké zdravotní postižení, které zásadním způsobem omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují i mimořádné výhody I. (průkaz TP), II. (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P).

 • Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Pokud by však tyto osoby byly neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, náleží jim průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou osoby starší 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (těm náleží průkaz ZTP).

 • Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pokud osoba ve stupni závislosti II není schopná zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, náleží jí průkaz ZTP/P (opětovně se nesmí jednat o zletilou osobu, která tuto schopnost nemá díky úplné nebo praktické hluchotě).

 • Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (s výjimkou zletilých osob, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace kvůli sluchovému postižení).

Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo dostupné na stránkách MPSV.

 

Více informací najdete na: http://portal.mpsv.cz/soc/dzp
Celý článek ke stažení zde.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

 

Podmínky nároku na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

 

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 • 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

 • 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

 • 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

 • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 • 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

 • 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

 • 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

 • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

 

 

Více informací najdete na: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek